FACULTY

INSTITUTE OF COMPUTER SCIENCE & INFORMATION SCIENCE

Dr. P. S. Aithal
Dr.Nethravathi P.S
Prof. P. Sridhara Acharya
Prof. Vaikunth Pai
Prof. Subrahmanya Bhat
Prof. Panchajanyeswari Achar
Dr. Krishna Prasad K.
Dr. A. Jayanthiladevi
Ms. Sangeetha Prabhu
Dr. Laveena D’Mello
Prof. Pradeep M.D.
Dr. Prantosh Kumar Paul
Mr. Clifford Chetan Ambler
Mrs. Sujina S.
Mrs. Jeetha.
Mr. Kudpi Vittal Shenoy
Prakash Kanchan Kumar
Prof. G.K. Bhatt
Ms Anusha S Rai A
Krishna Prakash K K
Mr. Vikranth K
Mrs Harshitha K
Mrs .Swathi Kumari H
Priyadarshini P
Divya Kumari Naveen
MRS MEGHASHREE
Janani
Prakash Kanchan Kumar
MRS. RESHMA
MRS. SOWMYA
MR. MAHESH
MRS. RAJESHWARI
MR. VISHNU BHAT
MS.VANITHA
MS. ASHWINI S.
MR. UDAY KUMAR G.
MR. U. K. KRISHNA PRASAD RAO
MR. SHIVA PRASAD MAYYA
MRS. RADHIKA A.
MR. NITHESH
MS. SAPTHAMI D. M.
MR. HARISCHANDRA P.
MR. PRAVEEN KUMAR
MRS. RAJESHWARI K.
Mr. Ravindra
Mrs. Hema
Mr. Krishna
Mrs. Praveenakshi
Mr. Jagadisha
Mrs. Malathi
Mrs. Chandrakala
Ms. Nishitha