TEACHING STAFF

Teaching Staff

Dr. Padmanabha C.H.
Dr. Jayashree K
Dr. Vijayalakshmi Naik
Mrs. Seema P.V
Mrs. Shakeela K
Mrs. Supriya K. P
Dr. B Devadasa Pai
Mrs. Revathy B.R
Mrs. Shreedevi Shetty
Mrs. Chaithra M