FACULTY

Dr. P.S. Aithal
Dr. Laveena D’Mello
Prof. Pradeep M. D.
Dr. Vidhya N.
Prof. Varun Shenoy
Dr. Jayashree K.
Ms. Ashwini
Mr. Prakash Kanchan Kumar
Dr. D.C. Nanjunda
Dr. I.C .Licyamma
Prakash Kanchan Kumar
MRS. RESHMA
MRS. SOWMYA
MR. MAHESH
MRS. RAJESHWARI
MR. VISHNU BHAT
MS.VANITHA
MRS. LAVANYA
MS. ASHWINI S.
MR. UDAY KUMAR G.
MR. U. K. KRISHNA PRASAD RAO
MR. SHIVA PRASAD MAYYA
MRS. RADHIKA A.
MR. NITHESH.
MRS. SAPTHAMI D. M.
MR. HARISCHANDRA P.
MR. PRAVEEN KUMAR
MRS. RAJESHWARI K.
MR. VASANTH G.
Mr. Ravindra
Mrs. Hema
Mr. Krishna
Mrs. Praveenakshi
Mr. Jagadisha
Mrs. Malathi
Mrs. Chandrakala
Ms. Nishitha